Carnifal Llanybydder

18:30, 19 Mehefin – 25 Mehefin

£3

Mae pleser gennym ni fel pwyllgor, i gynnal y 60ain Carnifal!
Eleni, y thema yw y 60’s ac rydym yn bles iawn i gael Barry a Sheila Jones (Oriel) fel ein llywyddion.

Bydd trefn Wythnos Carnifal fel y dilynwyd:
✨Dydd Sul 19eg o Fehefin: Cymanfa Ganu, a gynhaliwyd yng Nghapel Aberduar. Dechreuwyd am 6:30yh, efo mynediad oedolion yn £3, ac £1 i blant.
✨Nos Lun 20ain o Fehefin: Bingo yng nghlwb rygbi Llanybydder yn dechrau am 8yh
✨Nos Fawrth 21ain o Fehefin: Helfa Drysor Cerdded, sydd yn dechrau am 6:30yh ac gorffen yn y Tanygraig. Mae’n £2 i bob person i ymuno, a’r wobr fydd £30 ac shield.
✨Nos Iau 23ain o Fehefin: Helfa Drysor Car, sydd yn dechrau am 6yh, ac yn beni yn Westy’r Cross Hands. £5 y car, os ydych am ymuno! Bydd yna gwobr o £30 i’r ennillwyr.
✨Nos Wener 24ain o Fehefin: “QUIZFACTOR” yng Nglwb Rygbi Llanybydder, yn dechrau am 7:30yh. Bydd angen pob dim cael 4 aelod am £10 y tim ac bydd y tîm buddugol yn ennill £40 a shield.
✨Dydd Sadwrn 25ain o Fehefin: Y diwrnod mawr! Bydd gorymdaith gerdded o’r Llew Du i’r cae rygbi at 12:30yh. Bydd yna ddigonedd o weithgareddau i’w wneud, yn cynnwys stondinau, barbeciw, chwaraeon, a chystadlaethau gwisg ffansi, sydd ar agor i eang o gategorïau oedran. Mynediad y diwrnod bydd £3 i bawb, ond am ddim i blant ysgol gynradd. Am y nosweth bydd Crazy Clayton yno am 6yh yn y Clwb Rygbi, efo adloniant yr oedolion o’r band teyrnged Beatles dechrau am 8yh, yn cynnwys raffl. Bydd yna Hog Roast gan y Castle Green, Llanbed i lenwi eich stumog. Mae mynediad i blant ysgol gynradd am ddim, ac £3 i bawb arall. Cofiwch, bod rhaid i bob plentyn bod mewn cwmni oedolyn, ac rydym obeithio weld chi yno! 🎈🎉

—————————————-

It is our pleasure as a committee, to hold the 60th Carnival! This year, our theme is The 60’s and we are pleased to have Barry and Sheila Jones (Oriel) as our presidents.

Our Carnival Week agenda is as follows:
✨Sunday 19th of June: ‘Gymanfa Ganu’ at Aberduar Chaple. It will begin at 6:30pm, with a £3 admission for adults, and £1 for children.
✨Monday 20th of June: Bingo at Llanybydder Rugby Club, which will start at 8pm.
✨Tuesday 21st of June: walking Treasure Hunt, starting at 6:30pm and finishing at the Tanygraig. It is £2 per person to enter, with the prize being £30 and a shield.
✨Thursday 23rd of June: Car Treasure Hunt, which will begin at 6pm, and finish at The Cross Hands Hotel. Entry fee is £5 per car. There will be £30 prize for the winner.
✨Friday 24th of June: “QUIZFACTOR” at Llanybydder Rugby Club starting at 7:30pm. Each team must have 4 members. It’s £10 per team and the winning team will win £40 and a shield.
✨Saturday 25th of June: The big day! The walking procession will start from the Black Lion at 12:30pm to the rugby field. There will be various activities, such as stands, a bouncy castle, barbecue, sports, and fancy dress competitions, which will be open to a variety of age categories. The entry fee for the day is free for primary school children, and £3 for every one else. Our evening entertainment, Crazy Clayton, for the children begins at 6pm held at Llanybydder Rugby Club, and the adult entertainment of Beatles Tribute Band will begin at 8pm, which includes a raffle. There will be a Hog Roast by Casyle Green, Lampeter to fill your stomachs. Evening admission is free for primary school children, and £3 for every one else. Remember, all children must be accompanied by an adult, and we hope to see you there! 🎈🎉