Tic Toc

10:00, 23 Medi

Sesiynau stori, dawns a chân yn y Gymraeg i blant 0-3 oed a’u rhieni | gwarcheidwaid ar fore Gwener.

Story, dance and song sessions for children 0 – 3 years and parents | guardians on Friday mornings.

£3.50 y sesiwn | per session

£1 am bob plentyn ychwanegol

£1 for every additional child

Welsh language sessions suitable for learners and beginners.

Dechrau | Starting:

23-9-2022

Am wybodaeth pellach | For further information

Cysylltwch â | Contact:

sioned.thomas@ceredigion.gov.uk