calendr360

Digwyddiadau digidol ac ar draws y wlad

Heddiw 8 Rhagfyr 2023

Pantomeim – Sindarela

Hyd at 9 Rhagfyr 2023
Pantomeim 2023 Theatr Fach Llangefni. Bydd rhagor o fanylion a thocynnau yn mynd ar werth yn fuan.

Goleuo Stiniog

Hyd at 8 Rhagfyr 2023, 20:00
Dwy noson o weithgareddau a siopa hwyr i ddathlu goleuo Stiniog at y Nadolig. Cerddoriaeth; dawnsio; bwyd a diod; crefftau!

Llygod Bach yr Amgueddfa

10:15–12:15 (Am ddim)
Cyfle i ddod i fwynhau crefft, stori a chân Cymraeg am ddim, yn ein grŵp misol Llygod Bach yr Amgueddfa, i blant o dan 5 mlwydd oed.

Parêd Llusernau Anferthol Aberteifi 

19:00–20:00 (Am ddim)
Daw Barêd Llusernau Anferthol Aberteifi atoch gan Theatr Bach / Small World Theatre, gyda chefnogaeth y Cyngor Tref, Cyngor Sir Ceredigion a siop lyfrau gymunedol Leafed Through.

Yfory 9 Rhagfyr 2023

Marchnad Ogwen

09:30–13:00
Marchnad olaf cyn y Dolig – cyfle olaf i gael anrhegion a danteition o’r farchnad: Cynnyrch lleol ffres a chrefftau unigryw. Cymdeithasu dros baned.

Ffair Nadolig Plas Ffrancon

10:00–14:00
Dewch i ddechrau eich siopau Nadolig hefo ni!🎄Ar yr 9fed o Ragfyr 2023 rhwng 10:00 – 14:00 o’r gloch bydd ein Ffair Nadolig yn cael ei cynnal ym Mhlas Ffrancon, Bethesda.

Ffair Grefftau’r Gaeaf

10:00–16:00 (Am ddim)
Cymysgedd tymhorol o nwyddau vintage a chrefftwyr lleol yn adeilad arbennig Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Lle perffaith i ganfod danteithion ac anrhegion Nadoligaidd.

Siôn Corn a’i Ffrindiau yn Sain Ffagan

10:00–18:00 (£14)
Bydd Siôn Corn a’i Gorachod yn ymweld â Sain Ffagan unwaith eto eleni, ac mae gwahoddiad i chi ymuno â’n digwyddiad arbennig yn awyrgylch hudolus Llys Llywelyn, ail-gread un o lysoedd brenhinol …

Sioe Nadolig Siani Sionc

10:30 (£2 y plentyn; oedolion a phlant dan 12 mis am ddim)
Sioeau Nadolig Siani Sionc: Eleni bydd Sioe Nadolig Siani Sionc yn ymweld â Drefach Felindre am 10.30 yb a Llanboidy am 2 yp ar ddydd Sadwrn 9fed Rhagfyr. Rhaid cofrestru o flaen llaw.

Trafod Carol Plygain

10:30
BORE SIARAD CYMRAEG (lefel ganolradd ac uwch). Dewch i drafod carol plygain yng nghwmni’r Athro E.

Canu yn y Capel

11:00–16:00 (£6)
Pa ffordd well o fynd i ysbryd yr ŵyl na chanu carolau yn yr Amgueddfa? Dewch draw i Gapel Pen-rhiw, adeilad o’r 18fed ganrif, ar gyfer un o’n digwyddiadau Nadoligaidd mwyaf poblogaidd.

Saturnalia

11:00–16:00 (Am ddim)
Ymunwch â ni i ddathlu Saturnalia, gŵyl Rufeinig y gaeaf.  Dewch i gyfrafod llengfilwr, dysgu sut fyddai’r Rhufeiniaid yn dathlu, a mynd i hwyl yr ŵyl.

Canu Carolau yn yr Iard Hir

14:00–16:00 (Am ddim)
Dewch i gydganu carolau gyda ni yn Iard Hir yr Amgueddfa.

Gig i’r G.I.G

16:00 (£10 | £8 | £6)
Ymunwch â ni yn hwyl Pantomeim Nadolig unigryw Theatr Felinfach wrth i griw Dyffryn Aeron geisio nodi a dathlu pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 75.

Cyngerdd Nadolig Seindorf Beaumaris

19:00 (£10)
Cyngerdd Nadolig Seindorf Beaumaris Ymunwch efo holl fandiau teulu Seindorf Beaumaris ar gyfer noson olaf eu Cyngerdd Nadolig blynyddol

Dydd Sul 10 Rhagfyr 2023

Ffair Grefftau’r Gaeaf

10:00–16:00 (Am ddim)
Cymysgedd tymhorol o nwyddau vintage a chrefftwyr lleol yn adeilad arbennig Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Lle perffaith i ganfod danteithion ac anrhegion Nadoligaidd.

Siôn Corn a’i Ffrindiau yn Sain Ffagan

10:00–18:00 (£14)
Bydd Siôn Corn a’i Gorachod yn ymweld â Sain Ffagan unwaith eto eleni, ac mae gwahoddiad i chi ymuno â’n digwyddiad arbennig yn awyrgylch hudolus Llys Llywelyn, ail-gread un o lysoedd brenhinol …

Ffair Nadolig Gorsgoch

11:00 (Am Ddim)
Cyfle arbennig i brynnu anrhegion ar gyfer y Nadolig. Amrywiaeth o stondinau rhywbeth at ddant pawb.

Canu yn y Capel

11:00–16:00 (£6)
Pa ffordd well o fynd i ysbryd yr ŵyl na chanu carolau yn yr Amgueddfa? Dewch draw i Gapel Pen-rhiw, adeilad o’r 18fed ganrif, ar gyfer un o’n digwyddiadau Nadoligaidd mwyaf poblogaidd.

Creu torchau Nadolig

14:00 (Angen archebu lle o flaen llaw)
Creu torchau Nadolig gyda Bee’s Knees

‘Carolau ar y Comin’

17:00 (Am ddim)
‘Carolau ar y Comin’ Oedfa garolau awyr-agored (tywydd yn caniatáu!) ar Waun Treoda (Comin yr Eglwys Newydd), Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, ddydd Sul, 10 Rhagfyr 2023, am 5.00pm.

Cymanfa Garolau

19:00 (£5)
Cyfeillion Mechell yn cyflwyno Cymanfa Garolau yng Ngapel Jerwsalem, Mynydd Mechell. Nos Sul, Tachwedd 10fed am 7 y.h.

Cyngerdd Nadolig Côr ABC

19:30 (Am ddim. Casgliad tuag at elusen Meddwl.org)
Cyngerdd Nadolig Côr ABC, Eglwys Padarn Sant, Llanbadarn ger Aberystwyth, Nos Sul, 10 Rhagfyr, 7.30. Croeso cynnes iawn i bawb.

Dydd Llun 11 Rhagfyr 2023

Te Prynhawn Nadoligaidd

14:00 (£14.50 y person)
Dewch i fwynhau hwyl yr ŵyl gyda The Prynhawn Nadoligaidd yn Big Pit. Dewch i fwynhau ein Te Prynhawn Nadoligaidd moethus.

Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen

19:00–20:15
Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen (Darlith wyneb yn wyneb, a rithiol drwy gyfrwng Zoom)   Y Cyfarfod Blynyddol am 7 o’r gloch ac i ddilyn: Dr Gwen Angharad Gruffudd yn trafod ‘Anturiaeth fawr William …

Carolau’r Gwasanaethau Brys

19:30
Dewch i ganu carolau a chlywed perfformiadau gan ddoniau lleol.

Gig I’r G.I.G

19:30 (£10 | £8 | £6)
Ymunwch â ni yn hwyl Pantomeim Nadolig unigryw Theatr Felinfach wrth i griw Dyffryn Aeron geisio nodi a dathlu pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 75.

CIC Bang

19:30–21:00
Clwb Ieuenctid Cristnogol i bobl ifanc dros 11 (oed uwchradd) yw CIC Bang.

🎅🎄 Bingo Nadolig

20:00
Bingo Nadolig yn dechrau am 8yh yng Nghlwb Rygbi Llanybydder i godi arian at Gymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Llanybydder ~ Raffl ~ Croeso i bawb!

Dydd Mawrth 12 Rhagfyr 2023

Atgof o’r Sêr

Côr Bytholwyrdd o dan arweiniad Rhiannon Lewis yn perfformio Atgof o’r Sêr yn Neuadd Bro Fana, Ffarmers.  Unawdwyr: Lowri Elen Jones a Barry Powell.

Te Prynhawn Nadoligaidd

14:00 (£14.50 y person)
Dewch i fwynhau hwyl yr ŵyl gyda The Prynhawn Nadoligaidd yn Big Pit. Dewch i fwynhau ein Te Prynhawn Nadoligaidd moethus.

Gig I’r G.I.G

19:30 (£10 | £8 | £6)
Ymunwch â ni yn hwyl Pantomeim Nadolig unigryw Theatr Felinfach wrth i griw Dyffryn Aeron geisio nodi a dathlu pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 75.

Dydd Mercher 13 Rhagfyr 2023

Te Prynhawn Nadoligaidd

14:00 (£14.50 y person)
Dewch i fwynhau hwyl yr ŵyl gyda The Prynhawn Nadoligaidd yn Big Pit. Dewch i fwynhau ein Te Prynhawn Nadoligaidd moethus.

Naws y Nadolig

19:00
Dewch i ganu carolau a chael paned a mins peis.

Carolau’r Gymuned 2023

19:00
Noson o ganu carolau ar gyfer y gymuned gyfan, yng nghwmni Parti Camddwr, disgyblion Ysgol Rhos Helyg a CFfI Lledrod.

Gig I’r G.I.G

19:30 (£10 | £8 | £6)
Ymunwch â ni yn hwyl Pantomeim Nadolig unigryw Theatr Felinfach wrth i griw Dyffryn Aeron geisio nodi a dathlu pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 75.

Gig I’r G.I.G

19:30 (£10 | £8 | £6)
Ymunwch â ni yn hwyl Pantomeim Nadolig unigryw Theatr Felinfach wrth i griw Dyffryn Aeron geisio nodi a dathlu pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 75.

Cwis yn y Vale

20:00
Gan y criw Cwrw a Chlonc

Dydd Iau 14 Rhagfyr 2023

Ffair Nadolig Ysgol Talgarreg

17:30
5:30yh Canu Carolau yng Nghae’r Ysgol (dewch â thortsh) 6:30yh Ffair Nadolig yn Neuadd Goffa Talgarreg Stondinau Rholiau Twrci Tê, Coffi a mins peis Groto Siôn Corn Cystadleuaeth Siwmper Nadolig

Peint a sgwrs Pesda

19:00 (Am ddim)
Sesiwn sgwrsio yn Gymraeg

Peint a Sgwrs Pesda

19:00–21:00 (Am ddim)
Cyfle i sgwrsio yn y Gymraeg i siaradwyr hen a newydd!

Gig I’r G.I.G

19:30 (£10 | £8 |£6)
Ymunwch â ni yn hwyl Pantomeim Nadolig unigryw Theatr Felinfach wrth i griw Dyffryn Aeron geisio nodi a dathlu pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 75.

50 Shêds o Santa Clôs (18+)

20:30 (£15 / £12)
Mae Sion Corn yn gwahodd chi ddod i ganu, dawnsio, a llawenhau i diwns mwyaf y Nadolig mewn steils na glywyd erioed o’r blaen. Dewch â’ch hetiau ‘dolig, bôbls a chlychau ceirw! Ho ho ho!

Dydd Gwener 15 Rhagfyr 2023

Coeden o Oleuni

18:30 (Mynediad am ddim)
Noson i gofio eich anwyliaid y Nadolig hwn gyda’r Goeden o Oleuadau. Eitemau gan Gôr Bara Brith a Chôr Henblas.

CWTSH

19:30
Cwtsh – yn fyw yn y Seler

Gig I’r G.I.G

19:30 (£10 | £8 | £6)
Ymunwch â ni yn hwyl Pantomeim Nadolig unigryw Theatr Felinfach wrth i griw Dyffryn Aeron geisio nodi a dathlu pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 75.

Ho ho ho! Noson gomedi gyda Steffan Alun a Dan Thomas

20:00 (£10)
Bachwch eich tocynnau ar gyfer y drydedd yn ein cyfres o nosweithi comedi yn y Vale eleni – ar ôl holl wherthin Hi hi hi a Ha ha ha’, mae Ho ho ho yn addo i fod yn noson sbeshal arall!

Dydd Sadwrn 16 Rhagfyr 2023

Marchnad Lleu

09:30
Marchnad Nadolig yn cynnwys nifer fawr o stondinau o bob math; canu carolau hefo Seindorf Arian Dyffryn Nantlle; cyfle i wneud torch Dolig a chyfle i gymdeithasu dros banad neu ginio blasus yng …

Siôn Corn a’i Ffrindiau yn Sain Ffagan

10:00–18:00 (£14)
Bydd Siôn Corn a’i Gorachod yn ymweld â Sain Ffagan unwaith eto eleni, ac mae gwahoddiad i chi ymuno â’n digwyddiad arbennig yn awyrgylch hudolus Llys Llywelyn, ail-gread un o lysoedd brenhinol …

Marchnad Crefft Nadolig

10:30–15:00 (Am ddim)
Dewch i’n Marchnad Nadolig gyda chrefftau ac anrhegion unigryw ar werth, lle perffaith i ganfod danteithion ac anrhegion Nadoligaidd. Mewn partneriaeth â Green Top Markets.

Amser Stori gyda Siôn Corn

10:45–16:30 (£8.50 y plentyn)
Bydd Siôn Corn a’i Gorachod yn brysur yn Big Pit eleni Bydd croeso cynnes i’ch plant ddod i mewn i’n bwthyn. clyd ar gyfer stori a adroddir gan SiônCorn.  Bydd pob plentyn yn derbyn anrheg a …

Dewch i Ganu!

11:00 (Am ddim)
Ymunwch â’r cerddor Delyth Jenkins i ddysgu Cymraeg trwy ganu.

Canu yn y Capel

11:00–16:00 (£6)
Pa ffordd well o fynd i ysbryd yr ŵyl na chanu carolau yn yr Amgueddfa? Dewch draw i Gapel Pen-rhiw, adeilad o’r 18fed ganrif, ar gyfer un o’n digwyddiadau Nadoligaidd mwyaf poblogaidd.

Gig i’r G.I.G

13:00 (£10 | £8 | £6)
Ymunwch â ni yn hwyl Pantomeim Nadolig unigryw Theatr Felinfach wrth i griw Dyffryn Aeron geisio nodi a dathlu pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 75.

Gig I’r G.I.G

16:00 (£10 | £8 | £6)
Ymunwch â ni yn hwyl Pantomeim Nadolig unigryw Theatr Felinfach wrth i griw Dyffryn Aeron geisio nodi a dathlu pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 75.

Nadolig yng Nghwmni Gruff a Steff

19:30 (£15)
Noson Nadoligaidd yng Nghwmni talentau mawr Môn – Gruffydd Wyn a Steffan Lloyd Owen. Tocynnau yn £15 ac ar gael ar y wefan.

Gig I’r G.I.G

19:30 (£10 | £8 | £6)
Ymunwch â ni yn hwyl Pantomeim Nadolig unigryw Theatr Felinfach wrth i griw Dyffryn Aeron geisio nodi a dathlu pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 75.

Dydd Sul 17 Rhagfyr 2023

Siôn Corn a’i Ffrindiau yn Sain Ffagan

10:00–18:00 (£14)
Bydd Siôn Corn a’i Gorachod yn ymweld â Sain Ffagan unwaith eto eleni, ac mae gwahoddiad i chi ymuno â’n digwyddiad arbennig yn awyrgylch hudolus Llys Llywelyn, ail-gread un o lysoedd brenhinol …

Marchnad Crefft Nadolig

10:30–15:00 (Am ddim)
Dewch i’n Marchnad Nadolig gyda chrefftau ac anrhegion unigryw ar werth, lle perffaith i ganfod danteithion ac anrhegion Nadoligaidd. Mewn partneriaeth â Green Top Markets.

Amser Stori Siôn Corn

10:45–16:30 (£8.50 y plentyn)
Bydd Siôn Corn a’i Gorachod yn brysur yn Big Pit eleni.

Canu yn y Capel

11:00–16:00 (£6)
Pa ffordd well o fynd i ysbryd yr ŵyl na chanu carolau yn yr Amgueddfa? Dewch draw i Gapel Pen-rhiw, adeilad o’r 18fed ganrif, ar gyfer un o’n digwyddiadau Nadoligaidd mwyaf poblogaidd.

Canu carolau

14:00 (Dim tâl mynediad, casgliad tuag at Elusen)
Cysylltwch a Haulwen Lewis 01559 384279 neu Siân Thomas 07891 749815

Awr Dawel yr Amgueddfa

15:00–16:00 (Am ddim)
Gall mannau cyhoeddus fod yn anorthrech ac yn straen mawr i unigolion ag anghenion ychwanegol ac anableddau, a all yn ei dro achosi gorlwytho synhwyraidd.

Marchnad Nadolig y Felinheli

15:00–19:00 (£3 i oedolion, am ddim i blant)
Dewch i Farchnad Nadolig y Felinheli yn Neuadd Goffa’r pentra.  Stondinau yn cynnwys gemwaith, bwyd a diod, ac anrhegion Cerddoriaeth gan fand pres Siôn Corn i’r plant Gwin cynnes a mins …

Cyngerdd Nadolig Gaerwen

19:30 (£10 i oedolion / £5 i blant)
Noson o garolau a chaneuon Nadolig yng nghwmni Côr Esceifiog a Hogia Llanbobman. Artistiaid ag elusen i’w cadarnhau. Mins pei a phaned a chroeso cynnes!