calendr360

Digwyddiadau digidol ac ar draws y wlad

Heddiw 15 Gorffennaf 2024

Taith Cymru – Côr Meibion Dyfnant

Hyd at 27 Gorffennaf 2024 (£15)
Mae Côr Meibion Dyfnant, yn dal i fod yn gôr bywiog ac uchelgeisiol ac adlewyrchir hyn drwy raglen gyffrous y côr am y tymor 2023/24, a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

Dydd Sadwrn 20 Gorffennaf 2024

Cofio’r Cant/The Hall is a Hundred! yn Neuadd Goffa Cricieth

(Am ddim ond derbynnir unrhyw roddion yn ddiolchgar)
I ddathlu canmlwyddiant agoriad y Neuadd, sioe ddwyieithog arbennig gan Gwyneth Glyn a Twm Morys, wedi ei chyfarwyddo gan Ben Rosen a’i  pherfformio gan bobl a phlant yr ardal yn adrodd hynt a …

Haf o Hwyl ym Mhlas Newydd

Hyd at 1 Medi 2024
Ydych chi’n barod i adael i’ch dychymyg redeg yn wyllt ym Mhlas Newydd? Mae pum gweithgaredd i’w harchwilio, a fyddwch chi’n artist, yn fardd, yn athletwr neu’n ddawnsiwr?

Marchnad Lleu

10:00 (Am ddim)
Marchnad i drigolion Dyffryn Nantlle, stondinau amrywiol o safon uchel; Caffi Tylluan yn gwerthu bwyd rhad a maethlon.

RhythmAYE

10:00–17:00 (Am ddim)
Diwrnod o rhythm, dawns a syrcas i’r teulu cyfan!Sesiynau galw mewn yw’r rhan fwyaf o’r digwyddiadau ac nid oes angen archebu tocynnau heblaw am i’r ffilm Despicable Me 4 …

Cofio’r Cant 2

13:30–19:00 (AM DDIM)
Cofio’r Cant 2  I ddathlu canmlwyddiant agor Neuadd Goffa Cricieth ceir cyfle i ail ymweld â sioe gymunedol a sgrifennwyd gan Gwyneth Glyn a Twm Morys.

Carnifal Drefach Felindre

14:00
Dewch i Barc Puw ar yr 20fed o Orffennaf i ymuno yng Ngharnifal Drefach Felindre!

Dydd Sul 21 Gorffennaf 2024

Haf gyda’r Eglwys Wyllt

15:00
Digwyddiadau o gwmpas Fethesda yn ystod yr Haf gyda’r Eglwys Wyllt: yn dathlu’r Santes Mair Magdalen ar 21ain o Orffennaf yn yr Hen Sied y Cyn Filwyr (1-4 Rhes Penrhyn) a’r …

Eglwys Wyllt: Mair Magdalen

15:00
Cyfle i dod ynghyd yn anffurfiol i dddathlu Santes Mair Magdalen, dysgu oddi wrth ei hanes a myfyrio ar ei ddoethineb at heddiw. Croeso i bawb, o hyd.

Awr Dawel yr Amgueddfa

15:00–16:00 (Am ddim)
Gall mannau cyhoeddus fod yn anorthrech ac yn straen mawr i unigolion ag anghenion ychwanegol ac anableddau, a all yn ei dro achosi gorlwytho synhwyraidd.

Academi Only Boys Aloud a Jessica Robinson yn Neuadd Goffa Cricieth

19:30 (£20)
Sefydlwyd yr Academi yn 2011 i gynnig hyfforddiant mwy arbenigol ac unigol i aelodau Only Boys Aloud sydd wedi dangos yr ymrwymiad a’r potensial cerddorol mwyaf er mwyn iddynt ddatblygu eu …

Dydd Llun 22 Gorffennaf 2024

Helfa Pryfedtach Prys a’r Pryfed

09:30 hyd at 16:00, 31 Awst 2024 (Digwyddiad am ddim, codir tal mynediad arferol i'r ardd.)
Dewch i weld y byd trwy lygaid pryfyn gyda Prys a’r Pryfed gan Aardman!  Ymunwch â ni am haf o hwyl gyda Prys â’r Pryfed, cyfres gomedi wedi’i hanimeiddio gan Aardman.

Dydd Mawrth 23 Gorffennaf 2024

Gweithgareddau Crefft Llwyn Am Ddim

09:30–12:30 (Am ddim ond angen archebu lle)
Gweithgareddau Crefft Llwyn Am Ddim! Dewch am fore llawn hwyl ym Mharc y Moch, addas i blant 7-12 oed (plant o dan 9 i fod gydag oedolyn).

Bore Cymdeithasol (Hen Luniau)

10:00–14:30 (Am ddim)
Bore cymdeithasol lle bydd cyfle i ymuno ar sesiwn hen luniau Llambed gyda Selwyn o Gymdeithas Hanes Llambed rhwng 10:15-11am, ac i hyd yn oed rhannu eich hen luniau eich hyn efo eraill.

Storiau a Chrefftau gyda Menter Gorllewin Sir Gâr a Magi Ann!

10:30–12:30 (Am ddim)
Ymunwch â Menter Gorllewin Sir Gâr a gwestai arbennig, Magi Ann am storiau a chrefftau!  Mentrau Iaith | Menter Gorllewin Sir Gâr (mentergorllewinsirgar.cymru) Mae’r digwyddiad yma’n rhad ac am …

Stori a Chân gyda Cymraeg i Blant

13:30 (Am ddim)
Ymunwch yn yr hwyl ar gyfer storiau a chaneuon gyda Cymraeg i Blant yn ystafell addysg yr Amgueddfa.

Gyrfa Chwist

19:00–21:00
Croeso i bawb

Dydd Mercher 24 Gorffennaf 2024

Gŵyl Archaeoleg: Gwneud pot

10:00–16:00 (Am ddim)
Ar gyfer yr Ŵyl Archaeoleg yn Sain Ffagan, byddwn yn dathlu un o’r canfyddiadau archaeolegol mwyaf defnyddiol a chyffredin – potiau!

Gweithdy Gif hefo Sioned Young (Mwydro)

14:00–16:00 (Am Ddim)
Ymunwch a ni yn Storiel am bnawn hwyl o waith dylunio a thechnoleg gyda Sioned Young sylfaenydd cwmni darlunio digidol Mwydro , gweithdy i greu Gif .

Dydd Iau 25 Gorffennaf 2024

Clocsio gyda Tudur Phillips

10:30–14:30 (Am ddim)
Ymunwch â ni am sesiwn hwyliog gyda’r torrwr record a phencampwr byd clocsio, Tudur Phillips  fydd wrth law i ddysgu camau dawns clocsio hawdd i chi.

Creu Gyda Cardfwrdd

12:00–16:00 (£2.50 y plentyn)
Ymunwch â XL Cymru ar gyfer y sesiynau hyn i droi bocsys cardbord yn greadigaethau cŵl!

Dydd Gwener 26 Gorffennaf 2024

Teithiau Canolfan Mileniwm Cymru

10:00–11:00 (£12)
Dewch am daith gefn llwyfan i gael cipolwg arbennig ar fyd y theatr tu ôl i’r llen.

Menter Gwyddoniaeth Mawr: Cemeg lliwio gwlân

13:00–15:00 (Am ddim)
Mae gwlân wedi cael ei liwio ers miloedd o flynyddoedd, gan ddefnyddio cynhyrchion naturiol fel planhigion, coed a chennau. Ond beth sydd y tu ôl i gemeg lliwio gwlân?

NG200 National Treasures: Canaletto’s The Stonemason’s Yard

17:00 (Am ddim)
Ymunwch â Maria Alambritis, Cymrawd Curadurol Vivmar yn y National Gallery, i gael golwg fanwl ar The Stonemason’s Yard (tua 1725) gan Canaletto yn y digwyddiad arbennig hwn.Mae National Treasures: …

Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf 2024

Gŵyl Fwyd Llanbed

10:00–17:00
Bydd yr ŵyl yn dathlu 25 mlynedd eleni a bydd dros 100 o gynhyrchwyr bwyd a diod o Geredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro yno i blesio’r ymwelwyr, gydag ambell i stondin crefft yno hefyd.

Hwyl Haf Capel Coch

15:00–17:00 (Am ddim)
Prynhawn o weithgareddau, BBQ a lluniaeth ar gyfer trigolion Capel Coch a’r cylch wedi ei drefnu gan aelodau Capel Tŷ Mawr. 3-5 o’r gloch, dydd Sadwrn, 27 Gorffennaf 2024.

Dydd Sul 28 Gorffennaf 2024

Taith Gerdded Meddwlgarwch

09:30–12:30
Ymunwch efo ni am daith meddylgar o amgylch Cwm Idwal gyda arweinydd meddwlgarwch lleol a Swyddog Partneriaeth Cwm Idwal.

Dydd Mawrth 30 Gorffennaf 2024

CreAdiGol – Gweithdai amrywiol yng Nghanolfan Arad Goch

09:30 (£100 y plentyn / £90 y pen am blant o’r un teulu)
Ydych chi ym mlwyddyn 2-6, ac yn chwilio am rywbeth creadigol a chyffrous i wneud yn y Gymraeg yn ystod gwyliau’r Haf? 30/07/24 i 02/08/2024 9:30 – 3:30 £100 y plentyn neu £90 y pen am blant …

Bore Hwyl Llanpumsaint

10:00–12:00 (£2 y plentyn)
Dewch draw i Neuadd Goffa Llanpumsaint a Ffynnonhenry Memorial Hall ar gyfer bore’n llawn chwarae anniben a chrefftau yng nghwmni’r Fenter! Bydd pris o £2 y plentyn.

Bore Cymdeithasol (Cyfnewid Dillad)

10:30–12:00 (Am ddim)
Bore cymdeithasol lle bydd cyfle i ddod a’ch hen ddillad nad ydych yn eu defnyddio i rannu a chyfnewid efo eraill rhwng 10:15-11am.

Gweithgareddau garddio gyda Jig-So

10:30–12:30 (Am ddim)
Ymunwch â Jig-So ar gyfer gweithdy garddio gwych. Rhowch dro ar greu clychau gwynt a bwydwr adar!

Taith gerdded Caer Engan

18:30
Taith Gerdded llwybrau lles i Gaer Engan. Dewch am dro efo ni i fryngaer Oes yr Haearn Dyffryn Nantlle – Caer Engan. Taith o 2.5 milltir / 4 km – ryw awr i awr a hanner.

Gyrfa Chwist

19:00–21:00
Croeso i bawb