calendr360

Digwyddiadau digidol ac ar draws y wlad

Heddiw 29 Medi 2023

Y Werin Wydr

Hyd at 29 Medi 2023, 21:00 (£8 / £7)
Cynhyrchiad diweddaraf Theatr Fach Llangefni yw cyfieithiad o’r clasur Americaniadd “The Glass Menagerie” gan Tennessee Williams. Hanes teulu’r Wingfield a gawn.

Cymhorthfa Llanllyfni

(Am ddim)
Cymhorthfa gyda Siân Gwenllian AS. Gwahoddir trigolion Llanllyfni a’r dalgylch i ddod i drafod materion lleol.

Cyfres Caban

07:00 (Am ddim, ond croesweir rhoddion os medrwch)
Mae Cyfres Caban Yes Cymru Bro Ffestiniog yn ôl! Nosweithiau o Adloniant; Diwylliant; Chwyldro.

Holi Rhys Iorwerth

19:15
‘Rhyddid: Cerddi’r Goron 2023’ – holi’r Prifardd Rhys Iorwerth, enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd 2023, yn Ystafell 0.31, Adeilad John Percival, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol …

Yfory 30 Medi 2023

Adiemus: dewch i ganu!

10:00–15:00 (£15 (£10 consesiwn))
Canu i Godi Calon! Gweithdy Canu 4 llais dan arweiniad Kiefer Jones. Cyfle i ddysgu Adiemus yn ei gyfanrwydd. Diwrnod hwyliog yn agored i bawb.

FFAIR RECORDIAU

10:00–15:30 (Am ddim)
Ffair Recordiau a CDs – amrywiaeth eang iawn o recordiau feinyl a CDs – Cymraeg, Saesneg a Ieithoedd eraill. Bargeinion yn ogystal a recordiau prin a chasgladwy.

Ffair Hydref CRhA Ysgol Llanybydder

10:30–13:30 (Am ddim)
Mae Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Llanybydder yn cynnal Ffair Hydref yn neuadd yr ysgol.

Eglwys Wyllt: Haf Bach Mihangel

17:00
Cyfarfod i ddathlu Wyl Mihangel Sant a’r Holl Angylion…a chael cyfle i feddwl am Haf Bach Mihangel a diwedd yr haf.

Dydd Sul 1 Hydref 2023

Pennod newydd Tŷ Mawr

10:00–16:00
Ar gyfer ein diwrnod agored misol olaf o’r flwyddyn byddwn yn canolbwyntio ar orffennol mwy diweddar Tŷ Mawr.

Dydd Llun 2 Hydref 2023

Caffi colled

13:00–15:00
Caffi Colled…,yn Gorffwysfan, Bethesda . Croeso i unrhyw un

Cwrs AM DDIM ar Hanes Teulu

13:00–15:00 (AM DDIM)
Cwrs Hanes Teulu 11 wythnos Am Ddim yn Llanbadarn Fawr, Aberystwyth  Yn dechrau dydd Llun 2 Hydref am 1 o’r gloch.  Mynediad am ddim i, a hyfforddiant yn, Ancestry.co.uk a FindMyPast.co.uk …

Cwrs Hanes Teulu AM DDIM

13:00–15:00 (AM DDIM)
Cwrs Hanes Teulu 11 wythnos AM DDIM Llanbadarn Fawr, Aberystwyth  Yn dechrau prynhawn Llun 2 Hydref, 1 tan 3 Mynediad am ddim i, a hyfforddiant yn, Ancestry.co.uk a FindMyPast.co.uk Cysylltwch â: …

Cyfarfod cymunedol GwyrddNi Dyffryn Ogwen

18:00–20:00
Dewch i glywed mwy am GwyrddNi a sut i fod yn rhan o gam nesa’r siwrne! E-bostiwch chris@ogwen.org am fwy o wybodaeth.

CIC Bang

19:30–21:00
Clwb Ieuenctid Cristnogol i bobl ifanc dros 11 (oed uwchradd) yw CIC Bang.

Dydd Iau 5 Hydref 2023

NOSON GOFFA T LLEW JONES 2023

19:30–20:45 (AM DDIM)
Noson Goffa T Llew Jones, Llyfrgell Aberystwyth, Nos Iau, 5 Hydref 2022 am 7.30 yh. Croeso cynnes i bawb . Cysylltwch â ni am docyn am ddim ar 01970 633717.

Dydd Gwener 6 Hydref 2023

Twmpath Dawns!

19:45
Twmpath Dawns yng nghwmni Dawnswyr Talog nos Wener Hydref 6ed yn Neuadd Fictoria, Llanbedr Pont Steffan. Trefnir gan Bwyllgor Gŵyl Ddewi a Merched y Wawr Llanbed.

Hyd y Pwrs: yn fyw!

20:00 (£10)
Rhodri Heno, Yvonne Tywydd, Alun Ffermio – wotsiwch mas! Ma’ criw Hyd y Pwrs nôl! Yn fyw! Yn y Vale! Sgetsus teledu. Sgestsus dim-hawl-eu-dangos-ar-deledu.

Dydd Sadwrn 7 Hydref 2023

Cynhadledd Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru

10:00–16:00 (£28 (£23 i aelodau CELlC) i gynnwys cinio bwffe)
Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru mewn cydweithrediad â Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru Siaradwyr: Cymraeg: Prys Morgan, Rebecca Thomas, Euryn Rhys …

Gŵyl Natur Pawb

10:00–16:00 (Am ddim)
Dydd Sadwrn Hydref 7fed, 10yb-4yp Sgyrsiau ac arddangosiadau Crefft yn y Pwerdy Canolfan Gymunedol a ChelfyddydauStryd y Capel, Pont-Tyweli, Llandysul, SA44 4AH 11yb-12yp Tom Cowcher: Ffermio …

Cymru v Georgia

13:30–16:00
Prynhawn i Deuluoedd yng Nghapel Berea Newydd, Bangor lle byddwn yn sgrinio gêm Cymru v Georgia ar sgrîn fawr yn ogystal a darparu gweithgareddau, gemau, cwis, diodydd a snaciau i bob oed.  Croeso …

Dydd Sul 8 Hydref 2023

Sioe/Taith Geir – Fformiwla 1 yn Llanbed!!

11:00
FFORMIWLA 1 YN LLANBED!! Ar Ddydd Sul 8fed Hydref eleni, bydd hi’n ddiwrnod hanesyddol yn Llanbed oherwydd cynhelir Sioe/Taith Geir ar Gampws y Brifysgol yn Llambed.

Penblwydd Eglwys Crist, Glanogwen

11:00
Ymunwch â ni i ddathlu sefydlu’r Eglwys a rhoi diolch am ei bywyd yn ein gymuned dros y 168mlynedd diwethaf….  Gobeithiwn arddangos hen luniau o briodasau, gwasanaethau bedydd ac …

Dydd Llun 9 Hydref 2023

Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen

19:00–20:00
Angharad Tomos – Castell Siwgwr

CIC Bang

19:30–21:00
Clwb Ieuenctid Cristnogol i bobl ifanc dros 11 (oed uwchradd) yw CIC Bang.

Dydd Mawrth 10 Hydref 2023

Carwyn

19:30 (£14/£13/£12)
Gan: Owen ThomasCyfarwyddwr: Gareth John BaleCynllunydd: Tegan Reg JamesCynllunydd Golau: Ceri James Dyma ddrama am fywyd Carwyn James – dyn cymhleth iawn ac aml-ochrog. Dyn o flaen ei amser.