calendr360

Digwyddiadau digidol ac ar draws y wlad

Heddiw 23 Mai 2024

Helpu Ffermdy Mynachlog Fawr

Hyd at 31 Mai 2024, 13:52
Allwch chi helpu Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur i drwsio ffermdy Mynachlog Fawr? Yn 2024 mae’r Ymddiriedolaeth yn anelu at gynnal gwaith brys ac arolygon o’r ffermdy.

Dydd Sadwrn 25 Mai 2024

Hanner tymor mis Mai ym Mhlas Newydd

Hyd at 2 Mehefin 2024
Mae’r dirwedd ym Mhlas Newydd yn cynnwys 40 erw o ardd a 129 erw o goetir a pharcdir, a gyda golygfeydd anhygoel ar draws y Fenai dyma’r lle delfrydol ar gyfer antur hanner tymor.

Hanner Tymor Mis Mai

10:00 hyd at 16:00, 2 Mehefin 2024
Dros hanner tymor mis Mai, rydym yn dathlu Wythnos Genedlaethol Garddio i’r Plant. Ymunwch hefo ni mewn gweithgareddau plannu ar gyfer y teulu oll ac i gael gweld ein gerddi ffurfiol a gwyllt.

Dydd Sul 26 Mai 2024

“Ultimate Dinosaurs”

13:00 (£3.50 y pen)
Paratowch i fynd ar antur gyn-hanesyddol gyffrous wrth i Ben eich tywys trwy’r ysglyfaethwyr mwyaf angheuol a grwydrodd y blaned erioed.  Gallai deinosoriaid fel Tyrannosaurus Rex, Allosaurus …

Ffair Wanwyn Eglwys Glanogwen

14:00–17:00 (£5 oedolyn, pris gostyngedig i blant)
Ffair Wanwyn gyda stondinau crefftwyr lleol…lluniaeth, cacennau ayb Hwyl a chyfle i gefnogi crefftwyr lleol a chodi arian i’r Eglwys Os hoffech gynnal stondin, cynnig cerddoriaeth byw …

Sesiwn Werin Conwy

14:00–17:00
Pwyllgor Ardal Aberconwy yn cyflwyno… Sesiynau Gwerin ar y Cei yn dychwelyd ar gyfer haf 2024 yn dilyn llwyddiant llynedd!

Ar Draws Cefn y Ddraig – Gyda Ben Garrod

15:30 (Talwch Beth Allwch Chi £1 /£3 / £5)
Mae dyn cyffredin yn cymryd ras anghyffredin.

Dydd Mawrth 28 Mai 2024

Crefft Llwyn “Bushcraft”

09:30–12:30 (Am ddim)
Gweithgareddau i deuluoedd ym Mharc y Moch, dewch am fore llawn hwyl! Nifer llefydd cyfyngedig, rhaid archebu eich lle o flaen llaw.

Bore Coffi Cymunedau Cynaliadwy

10:00–13:00
Cyfres o foreau coffi am ddim i gwrdd â phobl eich ardal leol, sgwrsio dros ddiod poeth ac ymuno mewn gweithgareddau!  Dewch yn llu!

Traed Bach Mwdlyd- Clwb Gwyllt gydag Ellie

10:30–15:30 (£3 am bob plentyn)
Ymunwch ag Ellie o Traed Bach Mwdlyd yn yr ysgol goedwig Clwb Gwyllt. Mwynhewch nifer o weithgareddau hwyliog ar ddôl  yr Amgueddfa o fyd natur i arddwriaeth a mwy!

Gweithdy Celf Gwyllt hefo Elen Williams

12:00–14:00 (Am Ddim)
Gweithdy Celf Gwyllt hefo Elen Williams  Ymunwch a ni yn Storiel am Weithdy Celf Wyllt hwyl ar lawnt Storiel gyda’r artist talentog Elen Williams .

Dydd Mercher 29 Mai 2024

Gweithdy Celf Graffiti

10:30 (£9.50)
Rydyn ni’n hynod falch o groesawu’r artist murluniau a graffiti Karim Kamil (@skateranddecorator) i arwain y gweithdai arbennig hyn dros hanner tymor. Karim yw’r artist dawnus a wnaeth yr …

Gweithdy creu Gif hefo Sioned Young (Mwydro)

14:00–16:00 (Am Ddim)
Ymunwch a ni yn Storiel am bnawn hwyl o waith dylunio a thechnoleg gyda Sioned Young sylfaenydd cwmni darlunio digidol Mwydro , gweithdy i greu Gif .

Dydd Iau 30 Mai 2024

Sibrydwyr Cymraeg i Blant a Theuluoedd

10:30–11:30 (Am ddim)
Dewch i wrando ar STRAEON am ddreigiau, tylwyth teg a phopeth hudolus, yn cael eu hadrodd gan Storiwr y Ddraig. Yn addas ar gyfer 0 – 100 oed ac mae croeso i bawb.

Crefftau papur gyda Menter Gorllewin Sir Gâr

10:30–12:30 (Am ddim)
Mwynhewch greu crefftau papur gyda Menter Gorllewin Sir Gâr!

Cwmwl Tystion ||| / Empathy

19:30 (£15/£13)
Mae’r trwmpedwr Tomos Williams yn dychwelyd i Pontio gyda’r drydedd, a’r bennod ola’ yn ei brosiect Cwmwl Tystion.Yn ymchwilio i hanes ac hunaniaeth Cymru, i gyfeiliant …

Cwis Tafarn

19:30
7:30yh, Nos Iau, 30 Mai Gwobr o £30 i’r tîm buddugol Cwestiynau i’w galw yn y Gymraeg a’r Saesneg

Dydd Gwener 31 Mai 2024

Ble Mae’r Dail yn Hedfan

11:00–12:00 (Am Ddim)
Cynhyrchiad newydd o un o glasuron Arad Goch!

BLE MAE’R DAIL YN HEDFAN

13:30–14:30 (Am Ddim)
Cynhyrchiad newydd o un o glasuron Arad Goch!

Ble mae’r dail yn hedfan

14:30–15:30 (Am ddim)
Prynhawn allan i’r teulu hollol AM DDIM!

BLE MAE’R DAIL YN HEDFAN

15:30–16:30 (Am Ddim)
Cynhyrchiad newydd o un o glasuron Arad Goch!

Gŵyl Gwrw a Seidr Llanfair Clydogau

17:00 hyd at 18:00, 2 Mehefin 2024
Dydd Gwener 1700-23.00 Dydd Sadwrn 15.00-23.00 Dydd Sul BBQ o 16.00

Shinani’n Siarad gyda Sharon Morgan a ffrindiau

20:30–22:30
Sut ma’ negodi labrinth tywyll patriarchaeth tra’n ymestyn am y sêr?

Dydd Sadwrn 1 Mehefin 2024

Sgwrs Bür Aeth #2 ‘Teithiau cerddorol Dafydd Pierce’

14:00–16:00 (Am Ddim)
Fel rhan o gyfres brosiect llafar Bür Aeth, cawn drafod a hel atgofion gyda dri o arloeswyr sin cerddoriaeth cyfoes Cymru.

Corâl Aberaeron Cyngerdd Prom Mehefin

19:30–21:00 (£10: plant dan 16 yng nghwmni oedolyn am ddim.)
Mae Corâl Aberaeron yn dychwelyd I’r Eglwys y Drindod Sanctaidd yn Aberaeron am eu Chyngerdd Prom Mehefin poblogaidd.

Dydd Sul 2 Mehefin 2024

Taith Tractorau Talgarreg

10:00 (£10)
Dyddiad: Dydd Sul, 2il o Fehefin Cofrestru: yn Neuadd Goffa Talgarreg am 10yb, gan adael am 11yb. Pris: £10 y tractor, sy’n cynnwys un tocyn ar gyfer rhôl bacwn, paned a chacen.

Dyddiau Dawns

11:00–17:30 (Am ddim)
Dewch i fwynhau gŵyl ddawns flynyddol Abertawe am ddim yr haf hwn wrth i Taliesin ddod â pherfformwyr o bob cwr o’r DU a thu hwnt at ei gilydd gyda grwpiau dawns lleol, mewn gŵyl ddawns o …

Picnic ar y lawnt yng nghwmni Gwilym Bowen Rhys

13:00
Tŷ Mawr Wybrnant, Dydd Sul, 2 Mehefin. Cychwyn am 1pm. Am ddim ond angen archebu lle.

Dydd Mercher 5 Mehefin 2024

Dro Hanesyddol Diwrnod Sant Tudno

I nodi Diwrnod Sant Tudno (Mehefin 5ed) bydd yr hanesydd Gareth Roberts yn ein tywys o gwmpas y Gogarth, yn sôn am yr holl safleoedd hanesyddol (gan gynnwys Eglwys Sant Tudno) ynghyd a phytiau am …

Cyfarfod Blynyddol Caban Gerlan

19:00
Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Caban Gerlan Nos Fawrth Mehefin y 5ed am 7yh. Croeso cynnes i unrhyw un ymuno efo ni er mwyn cael gwybod mwy am beth sy’n digwydd yn y neuadd a rhannu eu syniadau.

Dydd Iau 6 Mehefin 2024

Cwis Malu Awyr

19:00
Mae Malu Awyr yn ddigwyddiad misol (nos Iau cyntaf pob mis) sy’n gyfle i siaradwyr Cymraeg o bob lefel ddod ynghyd i sgwrsio ac ymarfer dros ddiod. Y tro yma, bydd Cwis hwyliog hefyd!

Dydd Gwener 7 Mehefin 2024

‘Lluniau ac Enwau Lleoedd – haenau ystyr.’ Darlith gan Ieuan Wyn

14:00 hyd at 15:30, 17 Mehefin 2024 (Am Ddim)
Fel rhan o gyfres darlithoedd  ystyron a a hanes enwau llefydd yn Eryri, bydd  y Prifardd Ieuan Wyn yn trafod y tirweddau yn  arddangosfa Arfordirol  yr artist Huw Jones.

Gŵyl Cen

19:30 hyd at 11:00, 9 Mehefin 2024
Nos Wener 7 Mehefin 7:30yh – Talwrn y Beirdd Mynediad: £5 Meuryn: Mererid Hopwood Tîmau Glannau Teifi v Crannog v Y Vale Nos Sadwrn 8 Mehefin 7:30yh – Noson Lawen Mynediad: Oedolion £10, …