calendr360

Digwyddiadau digidol ac ar draws y wlad

Heddiw 10 Rhagfyr 2023

Troi goleuadau Nadolig Tref Aberteifi ymlaen

Mae Cyngor Tref Aberteifi yn hapus i’ch gwahodd i gynnau’r goleuadau Nadolig am 4.45pm ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr y tu allan i Neuadd y Dref.

Ras Sion Corn – 5K

10:00
Awydd ymuno â ni am ddigwyddiad llawn hwyl i’r teulu cyfan?

Bore Coffi’r Adfent

Hyd at 2 Rhagfyr 2023, 12:00 (Rhoddion tuag Fanc Bwyd Stordy'r Jiwbilî)
Bore Coffi’r Adfent i godi arian at Fanc Bwyd Stordy’r Jiwbilî. Trefnir gan Gymdeithas Chwiorydd y Garn

Siôn Corn a’i Ffrindiau yn Sain Ffagan

Hyd at 2 Rhagfyr 2023, 18:00 (£14)
Bydd Siôn Corn a’i Gorachod yn ymweld â Sain Ffagan unwaith eto eleni, ac mae gwahoddiad i chi ymuno â’n digwyddiad arbennig yn awyrgylch hudolus Llys Llywelyn, ail-gread un o lysoedd brenhinol …

Gweithdy Corachod

Hyd at 2 Rhagfyr 2023, 15:00 (£6.50 y plentyn)
Ymunwch â hwyl yr ŵyl yn ein Gweithdy Corachod creadigol yn yr Amgueddfa.  Dan arweiniad Siân Corn, bydd pob plentyn yn creu eu glôb eira disglair eu hunain i’w drysori.  Bydd digonedd o hwyl, …

Canu yn y Capel

Hyd at 2 Rhagfyr 2023, 16:00 (£6)
Pa ffordd well o fynd i ysbryd yr ŵyl na chanu carolau yn yr Amgueddfa? Dewch draw i Gapel Pen-rhiw, adeilad o’r 18fed ganrif, ar gyfer un o’n digwyddiadau Nadoligaidd mwyaf poblogaidd.

Disgo tawel ym Mhlas Newydd

Hyd at 24 Rhagfyr 2023, 14:00 (Mae prisiau mynediad arferol yn berthnasol)
Mae digon o hwyl y Nadolig ym Mhlas Newydd y gaeaf hwn.

Ras Sion Corn Llandysul 2023

12:00
Amser: Hanner dydd Lleoliad: Llandysul Paddlers I gofrestru, gallwch wneud rhodd neu gallwch gasglu arian oddi wrth noddwyr 5km o hyd gyda amserwr ar waith.

Ffair Nadolig Y Dref a’r Brifysgol

Hyd at 2 Rhagfyr 2023, 18:00 (Am ddim)
Cyfle i brynu anrhegion Nadolig gan gynhyrchwyr lleol  Côr Bytholwyrdd yn canu Raffl Sïon Corn

Ffair Nadolig Llandysul

14:00
Ymweld â siopau Llandysul. Stondinau bwyd a chrefft yn y brif stryd. Groto Siôn Corn yn Neuadd yr Eglwys. Rhaid archebu lle: 01559 363874. Perfformiad gan Theatr Fach Llandysul Cerddoriaeth.

Nadolig Ddoe a Heddiw

14:00 (Oedolion £6; Plant dan 16 £4)
Sioe Nadolig Ddoe a Heddiw: Prynhawn dydd Sadwrn 2il o Ragfyr bydd sioe Nadolig Ddoe a Heddiw gan gwmni Mewn Cymeriad yn cael ei pherfformio yn Neuadd Bronwydd.

Adfent gyda’r Eglwys Wyllt

15:00
Ymunwch â’r Eglwys Wyllt i gychwyn tymor yr Adfent a dathlu Wyl Santes Llechid. Goleuo’r Dorch Adfent, myfyrio ar y daith at y Preseb, a dysgu am ein santes leol.

Atgof o’r Sêr

19:30 (£10)
Bydd Bois y Gilfach o ganol Ceredigion a Chôr Tonic o Gaerfyrddin yn cyflwyno Atgof o’r Sêr gan Robat Arwyn mewn cyngerdd nos Sadwrn, 2 Rhagfyr 2023 am 7.30pm yn Neuadd y Celfyddydau, Coleg …

Cowbois Rhos Botwnnog

20:00 (£15)
COWBOIS RHOS BOTWNNOG Gig tymhorol arbennig a set estyngedig gan Cowbois Rhos Botwnnog. Byddant yn perfformio plethiad o gerddoriaeth gwlad gwerin a roc. Dechreuad perffaith i dymor y Nadolig.

Pantomeim – Sindarela

Hyd at 9 Rhagfyr 2023
Pantomeim 2023 Theatr Fach Llangefni. Bydd rhagor o fanylion a thocynnau yn mynd ar werth yn fuan.

Cymanfa Garolau

Hyd at 3 Rhagfyr 2023, 09:00 (Rhaglen yn £10, plant cynradd am ddim)
Mae Pwyllgor Canol y Sir Sioe’r Cardis yn cynnal Gymanfa Garolau Fodern yn Eglwys y Drindod Sanctaidd, Aberaeron ar nos Sul 3ydd o Ragfyr 2023. Adloniant y noson bydd Côr Cardi-gân.

Siôn Corn a’i Ffrindiau yn Sain Ffagan

Hyd at 3 Rhagfyr 2023, 18:00 (£14)
Bydd Siôn Corn a’i Gorachod yn ymweld â Sain Ffagan unwaith eto eleni, ac mae gwahoddiad i chi ymuno â’n digwyddiad arbennig yn awyrgylch hudolus Llys Llywelyn, ail-gread un o lysoedd brenhinol …

Gweithdy Corachod

Hyd at 3 Rhagfyr 2023, 15:00 (£6.50 y plentyn)
Ymunwch â hwyl yr ŵyl yn ein Gweithdy Corachod creadigol yn yr Amgueddfa.  Dan arweiniad Siân Corn, bydd pob plentyn yn creu eu glôb eira disglair eu hunain i’w drysori.  Bydd digonedd o hwyl, …

Canu yn y Capel

Hyd at 3 Rhagfyr 2023, 16:00 (£6)
Pa ffordd well o fynd i ysbryd yr ŵyl na chanu carolau yn yr Amgueddfa? Dewch draw i Gapel Pen-rhiw, adeilad o’r 18fed ganrif, ar gyfer un o’n digwyddiadau Nadoligaidd mwyaf poblogaidd.

Nadolig Mawr y Glannau

Hyd at 3 Rhagfyr 2023, 16:00 (Am ddim)
Prynhawn perffaith o hwyl yr ŵyl… Yn cynnwys: Llusern arth wen maint llawn hardd Asynnod go iawn Crefftau Nadolig i blant Dawns a cherddoriaeth fyw Nadoligaidd Amser stori arbennig gyda Siôn …

Ffair bach Nadolig

14:00 (£2)
Ffair bach Nadolig Mynediad yn £2 i gynnwys paned a mins pei.  Stondinau a groto Sion Corn! 

Goleuo Coeden Nadolig Lledrod ac Ysgol Rhos y Wlad

15:00
Goleuo Coeden Nadolig Lledrod 3pm – Gwasanaeth yn Eglwys San Mihangel, Lledrod gyda chyfraniadau gan blant Ysgol Rhos Helyg, Safle Rhos y Wlad a Pharti Camddwr. 4pm – Carolau cymunedol …

Cymanfa Ganu C.Ff.I. Llanllwni

19:30
Cymanfa i gloi dathliadau 80 mlynedd C.Ff.I. Llanllwni.

Caffi colled

Hyd at 4 Rhagfyr 2023, 15:00
Caffi Colled…,yn Gorffwysfan, Bethesda . Croeso i unrhyw un

Te Prynhawn Nadoligaidd

14:00 (£14.50 y person)
Dewch i fwynhau hwyl yr ŵyl gyda The Prynhawn Nadoligaidd yn Big Pit. Dewch i fwynhau ein Te Prynhawn Nadoligaidd moethus.

Plygain Traddodiadol

19:00
Plygain traddodiadol yng Nghapel y Coleg, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Llanbed. Bydd lluniaeth ysgafn i ddilyn yn Yr Hedyn Mwstard. Dewch yn llu – bydd croeso cynnes iawn i bawb.

CIC Bang

Hyd at 4 Rhagfyr 2023, 21:00
Clwb Ieuenctid Cristnogol i bobl ifanc dros 11 (oed uwchradd) yw CIC Bang.

Te Prynhawn Nadoligaidd

14:00 (£14.50 y person)
Dewch i fwynhau hwyl yr ŵyl gyda The Prynhawn Nadoligaidd yn Big Pit. Dewch i fwynhau ein Te Prynhawn Nadoligaidd moethus.

Noson Gwis gyda Eilir Jones

20:00 (£4 neu £5 y tîm)
Menter Gymraeg Rhuddlan yn cyflwyno: Noson Gwis dwyieithog yn Nhafarn y Castell, Rhuddlan. Nos Fawrth 5ed o Ragfyr, 8pm.

Lansio ‘Gororion’ gan Angharad Price

12:00 (Am ddim)
Dathlu cyhoeddi ‘Gororion: Llên Cymru yng nghyfandir Ewrop’ gan Angharad Price. Paned a mins peis ar gael. Croeso cynnes i bawb!

Te Prynhawn Nadoligaidd

14:00 (£14.50 y person)
Dewch i fwynhau hwyl yr ŵyl gyda The Prynhawn Nadoligaidd yn Big Pit. Dewch i fwynhau ein Te Prynhawn Nadoligaidd moethus.

Groto Siôn Corn

17:00 (£1 y plentyn | per child)
Noson Fictoraidd Castell Newydd Emlyn: Dewch i Gastell Newydd Emlyn ar ôl 4 yh ar nos Fercher 6ed o Ragfyr ar gyfer Noson Fictoraidd.

Taith Tractorau

18:30
£15 y tractor / picyp gan gynnwys rôl twrci ar y diwedd. Gwobr am y tractor / picyp gorau

Christingle Ysgol Rhos Helyg

18:30
Christingle Ysgol Rhos Helyg. Dewch i fwynhau perfformiadau’r plant a naws Nadolig!

Carolau Nadolig Ystrad Fflur

19:00
Abaty Ystrad Fflur Carolau o dan y sêr! Dydd Mercher y 6ed o Rhagfyr am 7pm, gyda lluniaeth yn y Beudy cynnes ar ôl hynny.

Noson Llên a Chân

19:00 (£2)
Dymuna myfyrwyr Cymraeg Proffesiynol Prifysgol Aberystwyth eich croesawu i Lolfa Fach Pantycelyn ar y 6ed o Rhagfyr ar gyfer noson yng nghwmni’r awduron Meleri Wyn James ac Iwan Rhys.

Ysgol Dyffryn Ogwen yn cyflwyno Olifar!

Hyd at 7 Rhagfyr 2023, 21:00
Perfformiad arbennig o sioe gerdd Olifar gan ddisgyblion Ysgol Dyffryn Ogwen ar 6 a 7 Rhagfyr!

Te Prynhawn Nadoligaidd

14:00 (£14.50 y person)
Dewch i fwynhau hwyl yr ŵyl gyda The Prynhawn Nadoligaidd yn Big Pit. Dewch i fwynhau ein Te Prynhawn Nadoligaidd moethus.

Goleuo Stiniog

Hyd at 8 Rhagfyr 2023, 20:00
Dwy noson o weithgareddau a siopa hwyr i ddathlu goleuo Stiniog at y Nadolig. Cerddoriaeth; dawnsio; bwyd a diod; crefftau!

Cyngerdd

07:00 (Oedolion £8, plant £4)
Cyngerdd i godi arian i Eisteddfod Castell Newydd Emlyn

Llygod Bach yr Amgueddfa

Hyd at 8 Rhagfyr 2023, 12:15 (Am ddim)
Cyfle i ddod i fwynhau crefft, stori a chân Cymraeg am ddim, yn ein grŵp misol Llygod Bach yr Amgueddfa, i blant o dan 5 mlwydd oed.

Cyngerdd Nadolig Seindorf Beaumaris

19:00 (£10)
Cyngerdd Nadolig Seindorf Beaumaris Ymunwch efo holl fandiau teulu Seindorf Beaumaris ar gyfer noson agoriadol eu Cyngerdd Nadolig blynyddol.

Ynys + Pys Melyn

19:00 (£8 / £10)
Nos Wener 8 Rhagfyr 2023 Ynys + Pys Melyn  Y Cwps, Aberystwyth 7pm / Tocynnau £8 o flaenllaw

Parêd Llusernau Anferthol Aberteifi 

Hyd at 8 Rhagfyr 2023, 20:00 (Am ddim)
Daw Barêd Llusernau Anferthol Aberteifi atoch gan Theatr Bach / Small World Theatre, gyda chefnogaeth y Cyngor Tref, Cyngor Sir Ceredigion a siop lyfrau gymunedol Leafed Through.

Marchnad Ogwen

Hyd at 9 Rhagfyr 2023, 13:00
Marchnad olaf cyn y Dolig – cyfle olaf i gael anrhegion a danteition o’r farchnad: Cynnyrch lleol ffres a chrefftau unigryw. Cymdeithasu dros baned.

Ffair Nadolig Plas Ffrancon

Hyd at 9 Rhagfyr 2023, 14:00
Dewch i ddechrau eich siopau Nadolig hefo ni!🎄Ar yr 9fed o Ragfyr 2023 rhwng 10:00 – 14:00 o’r gloch bydd ein Ffair Nadolig yn cael ei cynnal ym Mhlas Ffrancon, Bethesda.

Ffair Grefftau’r Gaeaf

Hyd at 9 Rhagfyr 2023, 16:00 (Am ddim)
Cymysgedd tymhorol o nwyddau vintage a chrefftwyr lleol yn adeilad arbennig Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Lle perffaith i ganfod danteithion ac anrhegion Nadoligaidd.

Siôn Corn a’i Ffrindiau yn Sain Ffagan

Hyd at 9 Rhagfyr 2023, 18:00 (£14)
Bydd Siôn Corn a’i Gorachod yn ymweld â Sain Ffagan unwaith eto eleni, ac mae gwahoddiad i chi ymuno â’n digwyddiad arbennig yn awyrgylch hudolus Llys Llywelyn, ail-gread un o lysoedd brenhinol …

Sioe Nadolig Siani Sionc

10:30 (£2 y plentyn; oedolion a phlant dan 12 mis am ddim)
Sioeau Nadolig Siani Sionc: Eleni bydd Sioe Nadolig Siani Sionc yn ymweld â Drefach Felindre am 10.30 yb a Llanboidy am 2 yp ar ddydd Sadwrn 9fed Rhagfyr. Rhaid cofrestru o flaen llaw.

Trafod Carol Plygain

10:30
BORE SIARAD CYMRAEG (lefel ganolradd ac uwch). Dewch i drafod carol plygain yng nghwmni’r Athro E.

Canu yn y Capel

Hyd at 9 Rhagfyr 2023, 16:00 (£6)
Pa ffordd well o fynd i ysbryd yr ŵyl na chanu carolau yn yr Amgueddfa? Dewch draw i Gapel Pen-rhiw, adeilad o’r 18fed ganrif, ar gyfer un o’n digwyddiadau Nadoligaidd mwyaf poblogaidd.

Saturnalia

Hyd at 9 Rhagfyr 2023, 16:00 (Am ddim)
Ymunwch â ni i ddathlu Saturnalia, gŵyl Rufeinig y gaeaf.  Dewch i gyfrafod llengfilwr, dysgu sut fyddai’r Rhufeiniaid yn dathlu, a mynd i hwyl yr ŵyl.

Canu Carolau yn yr Iard Hir

Hyd at 9 Rhagfyr 2023, 16:00 (Am ddim)
Dewch i gydganu carolau gyda ni yn Iard Hir yr Amgueddfa.

Gig i’r G.I.G

16:00 (£10 | £8 | £6)
Ymunwch â ni yn hwyl Pantomeim Nadolig unigryw Theatr Felinfach wrth i griw Dyffryn Aeron geisio nodi a dathlu pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 75.

Cyngerdd Nadolig Seindorf Beaumaris

19:00 (£10)
Cyngerdd Nadolig Seindorf Beaumaris Ymunwch efo holl fandiau teulu Seindorf Beaumaris ar gyfer noson olaf eu Cyngerdd Nadolig blynyddol

Ffair Grefftau’r Gaeaf

10:00–16:00 (Am ddim)
Cymysgedd tymhorol o nwyddau vintage a chrefftwyr lleol yn adeilad arbennig Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Lle perffaith i ganfod danteithion ac anrhegion Nadoligaidd.

Siôn Corn a’i Ffrindiau yn Sain Ffagan

10:00–18:00 (£14)
Bydd Siôn Corn a’i Gorachod yn ymweld â Sain Ffagan unwaith eto eleni, ac mae gwahoddiad i chi ymuno â’n digwyddiad arbennig yn awyrgylch hudolus Llys Llywelyn, ail-gread un o lysoedd brenhinol …

Ffair Nadolig Gorsgoch

11:00 (Am Ddim)
Cyfle arbennig i brynnu anrhegion ar gyfer y Nadolig. Amrywiaeth o stondinau rhywbeth at ddant pawb.

Canu yn y Capel

11:00–16:00 (£6)
Pa ffordd well o fynd i ysbryd yr ŵyl na chanu carolau yn yr Amgueddfa? Dewch draw i Gapel Pen-rhiw, adeilad o’r 18fed ganrif, ar gyfer un o’n digwyddiadau Nadoligaidd mwyaf poblogaidd.

Creu torchau Nadolig

14:00 (Angen archebu lle o flaen llaw)
Creu torchau Nadolig gyda Bee’s Knees

‘Carolau ar y Comin’

17:00 (Am ddim)
‘Carolau ar y Comin’ Oedfa garolau awyr-agored (tywydd yn caniatáu!) ar Waun Treoda (Comin yr Eglwys Newydd), Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, ddydd Sul, 10 Rhagfyr 2023, am 5.00pm.

Cymanfa Garolau

19:00 (£5)
Cyfeillion Mechell yn cyflwyno Cymanfa Garolau yng Ngapel Jerwsalem, Mynydd Mechell. Nos Sul, Tachwedd 10fed am 7 y.h.

Cyngerdd Nadolig Côr ABC

19:30 (Am ddim. Casgliad tuag at elusen Meddwl.org)
Cyngerdd Nadolig Côr ABC, Eglwys Padarn Sant, Llanbadarn ger Aberystwyth, Nos Sul, 10 Rhagfyr, 7.30. Croeso cynnes iawn i bawb.

Yfory 11 Rhagfyr 2023

Te Prynhawn Nadoligaidd

14:00 (£14.50 y person)
Dewch i fwynhau hwyl yr ŵyl gyda The Prynhawn Nadoligaidd yn Big Pit. Dewch i fwynhau ein Te Prynhawn Nadoligaidd moethus.

Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen

19:00–20:15
Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen (Darlith wyneb yn wyneb, a rithiol drwy gyfrwng Zoom)   Y Cyfarfod Blynyddol am 7 o’r gloch ac i ddilyn: Dr Gwen Angharad Gruffudd yn trafod ‘Anturiaeth fawr William …

Carolau’r Gwasanaethau Brys

19:30
Dewch i ganu carolau a chlywed perfformiadau gan ddoniau lleol.

Gig I’r G.I.G

19:30 (£10 | £8 | £6)
Ymunwch â ni yn hwyl Pantomeim Nadolig unigryw Theatr Felinfach wrth i griw Dyffryn Aeron geisio nodi a dathlu pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 75.

CIC Bang

19:30–21:00
Clwb Ieuenctid Cristnogol i bobl ifanc dros 11 (oed uwchradd) yw CIC Bang.

🎅🎄 Bingo Nadolig

20:00
Bingo Nadolig yn dechrau am 8yh yng Nghlwb Rygbi Llanybydder i godi arian at Gymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Llanybydder ~ Raffl ~ Croeso i bawb!