calendr360

Digwyddiadau digidol ac ar draws y wlad

Dydd Gwener 23 Chwefror 2024

Adloniant-Diwylliant-Chwyldro

18:45
Noson arall yng Nghyfres Caban gan gangen Bro Ffestiniog YesCymru. Nos Wener 23 Chwefror. Canu gan Gareth Bonello -Gentle Good- a sgwrs gan Mel Davies. Drysau 6:45 a’r noson i gychwyn am 7.

Gig : Meinir Gwilym a’r Band

19:00–21:00 (£12 (Aelodau'r Theatr : £10))
Noson yng nghwmni’r gantores boblogaidd o Fôn – Meinir Gwilym a’r Band Mae Meinir wedi rhyddhau ei phumed albwm yn ddiweddar – Caneuon Tyn yr Hendy sy’n cynnwys wyth o …

Hwyl i Holi- Noson banel o gwestiynau mawr, bach a gwirion

19:30 (£5)
Dylan Iorwerth yn holi Dylan Lewis, Lowri Fron, Ioan Wyn Evans ac un gwestai dirgel. Croeso i bawb. Yr elw at Uned Cemotherapi Bronglais. Dan adain: Undodiaid Aeron Teifi.

Cleif Harpwood yng nghwmni Geraint Cynan

20:00 (£12)
Bydd Cleif Harpwood, prif leisydd Edward H Dafis, yn perfformio casgliad o ganeuon mwyaf adnabyddus y grwp yng nghwmni’r cyfeilydd a’r cerddor amryddawn Geraint Cynan.

Delwyn Siôn – Sesiwn Nos Wener

20:00 (£7.00)
Rydym yn falch iawn i groesawu DELWYN SIÔN eto i Dalybont. Does dim angen cyflwyno ffigwr a fu mor ddylanwadol o’r saithdegau ymlaen fel canwr, cyfansoddwr ac unawdydd.

Dydd Sadwrn 24 Chwefror 2024

Taith Natur Gwyl Dewi Bangor

10:00 (Am ddim)
Taith i edrych ar enwau planhigion, pryfetach ac adar yn Gymraeg efo Rhys Jones.

Gofal ein Gwinllan

10:00–11:30 (Am ddim)
Cyfres o seminarau yn trafod cyfraniad yr Eglwys yng Nghymru i hanes, iaith a diwylliant Cymru.   Cynhelir y sesiwn nesaf:  Dyddiad:  24 Chwefror Amser:     10.00-11.30 am                (paned a …

Uno Cymunedau mewn Cân

19:00 (Mynediad trwy gyfraniad (elw at AberAid a Chanolfan Oasis, Caerdydd)
Mae Côr Gobaith – côr stryd sy’n canu dros heddwch, cyfiawnder cymdeithasol a’r amgylchedd – wedi bod wrthi’n brysur dros yr wythnosau diwethaf yn paratoi diwrnod o weithgarwch i …

Cinio Dathlu 70 mlynedd er sefydlu Clwb Ffermwyr Ifanc Tal-y-bont a’r Cylch

19:30 (£27.50 am bryd 3 chwrs (£20 i blant dan 13 oed). Rhaid sicrhau tocyn o flaen llaw)
Mae 2023/4 yn flwyddyn bwysig iawn yn hanes Clwb Ffermwyr Ifanc Tal-y-bont a’r Cylch wrth i ni ddathlu saith deg mlynedd er ei ffurfio.

Dydd Mawrth 27 Chwefror 2024

Panad a hel atgofion efo Dylan a Neil

(Am ddim)
Dewch i wrando ar Dylan a Neil dris banad a hel atgofion Croeso cynnes i bawb

Dydd Mercher 28 Chwefror 2024

Peint a Sgwrs Gŵyl Ddewi Sant

19:00–21:00
Sesiwn hamddenol i ddysgwyr Cymraeg a siaradwyr profiadol i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi Sant.

Dydd Iau 29 Chwefror 2024

Stori a Chân gyda Menter Gorllewin Sir Gâr

13:30 (Am ddim)
Ymunwch â Menter Gorllewin Sir Gâr ar gyfer sesiwn llawn hwyl o storiau a chaneuon.    I gofrestru, e-bostiwch nia@mgsg.cymru 

Stori a Chân

13:30 (Am ddim)
Dere i ymuno gyda ni! Bydd Stori a Chân am 1:30pm ar ddydd Iau’r 29ain Chwefror 2024, ac eto ar y 21ain Mawrth 2024 yn yr Amgueddfa Wlân yn Nrefach Felindre. I gofrestru cysyllta ar nia@mgsg.cymru

Creigiau Geirwon- ffilm

19:00 (£6)
Recordiadd ar ffilm o sioe sy’n cyfuno drama, hiwmor, cerddoriaeth a dawns fertigol ar raffau er mwyn rhannu hanes tywyswyr mynydd cynnr Eryri!

CFfI Caerwedros yn cynnal noson o ddramau

19:30
CFfI Caerwedros yn perfformio’r ddrama newydd “Ein mam ni oll!” a CFfI Llangadog yn cyflwyno’r ddrama “Oli”. Hefyd plant ysgol Bro Siôn Cwilt yn diddanu.

Dydd Gwener 1 Mawrth 2024

Aeron Pughe a Cawl Cennin

(Am ddim)
Gig Aeron Pughe Cawl Cennin ar gael cyn y Gig

Dathlu dydd gŵyl Dewi yn Wrecsam

Gorymdaith / Parade 1yh (Ymgynnull / Assemble 12:45pm) Stondinau Tŷ Pawb Stalls 10yb – 4yh Celf a Chrefft i deuluoedd / Family Craft Session 4-6pm Cerddoriaeth Byw gan / Live Music with Meinir …

Dathlu Dydd Gwyl Dewi efo Ffion Wynne

Dewch draw i Neuadd Penrhyn, Ffordd Gwynedd, Bangor i ymuno ein digwyddiad i ddathlu Dydd Gwyl Dewi. 14.00-16.00 Panad Cacan Adloniant gan Ffion Wynne Beic digidol i hel atgofion Croeso cynnes i bawb

Panad a Sgwrs Gwyl Dewi

02:30
Dewch am panad a sgwrs Gwyl Dewi yn Ganolfan Cymunedol Talysarn am pnawn o clebran a hwyl a can neu ddau gan Fflur Pierce.  

Parêd Gwyl Ddewi Ysgol Gynradd Aberaeron

09:30
Parêd Gwyl Ddewi Ysgol Gynradd Aberaeron o gwmpas y dref

Bore coffi Ysgol Ciliau Aeron

10:00 (£2)
Eitemau gan blant yr ysgol. Arian tuag at Ymchwil Cancer UK.

Bore Coffi Dydd Gŵyl Dewi Ysgol Ciliau Parc

10:00–12:00 (£2)
Bore Coffi Dydd Gŵyl Dewi Ysgol Ciliau Parc Bydd plant yr ysgol yn canu. Arian tuag at Ymchwil Cancr.  (Cancer Research UK) Croeso cynnes i bawb.

Parti Bychan Dydd Gŵyl Dewi⁠!

10:15–12:15 (Am ddim)
Yn galw ar holl blant dan 5 am fore llawn hwyl i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda chrefftau cŵl, caneuon a chwarae! ⁠Mewn partneriaeth â Menter Iaith Abertawe a Cymraeg i Blant.

Degawd o Lwyddiant Antur Stiniog

10:30–14:30 (Am Ddim)
Degawd o Lwyddiant: Buddsoddiad Cymunedol Antur Stiniog yn dod ag Deng Mlynedd o Dwf Cymunedol yng Nghalon Blaenau Ffestiniog.

GORYMDAITH DYDD GŴYL DEWI CAERNARFON

13:15 (AM DDIM)
Gorymdaith DYDD GŴYL DEWI – CAERNARFON Dewch draw i Dre’r Cofis i ddathlu Dewi Sant ar Fawrth y cyntaf.

Theatr Genedlaethol Cymru: Ie Ie Ie

19:00 (Safonol: £12 Dan 25: £10)
Mae dau berson ifanc yn ffansio’i gilydd. Mae ‘na ddau arall sy’n ffansio’i gilydd ‘fyd. Mae’r ddau bar yn dilyn llwybrau eithaf tebyg wrth i’w perthynas ddatblygu.

Geraint Lovgreen a’r Enw Da

19:30 (£10)
Tocynnau ar werth yn y dafarn. Croeso i bawb!

Dydd Sadwrn 2 Mawrth 2024

Dewch i Drochi Dros Dewi

10:00
Yda chi eisiau gwneud rhywbeth i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni? Mae criw o nofwyr gwyllt o’r ardal yn nofio yn Afon Ogwen yn rheolaidd.

Gweithdy Canu Corawl

10:00 (£7 ar y drws)
Yn aelod o gôr neu ddiddordeb mewn canu? Dyma gyfle ym Mangor dan arweiniad Kiefer Jones i ddysgu sut i gael y gorau o’ch llais? Croeso i bawb.

Gŵyl Hwyl: Dydd Gŵyl Dewi Sant

10:00–15:00 (Am ddim)
Mwynhewch ddiwrnod o hwyl,  llawn crefftau ac ymunwch â Tudur Phillips am ddawnsio clocsiau cŵl, gemau a mwy!Gydag ymweliad arbennig gan Magi-Ann!Cadwch lygaid ar y wefan, mwy o wybodaeth i ddilyn!

Dewch i Ganu

11:00 (Am ddim)
Ymunwch â’r cerddor Delyth Jenkins i ddysgu Cymraeg trwy ganu. Dydd Sad 03 Chwefror Dydd Sad 02 Mawrth Dydd Sad 06 Ebrill Dydd Sad 04 Mai Gyda Menter Iaith Abertawe.

Parêd Gŵyl Dewi Llanbed

11:00
Dechre y tu allan i Ysgol Bro Pedr – Campws Hŷn am 11 a.m. Dewch yn Llu!

Parêd Gŵyl Ddewi

11:00 (Am ddim)
Parêd Gwyl Ddewi – Dewch i ymuno gyda ni’n y parêd. Ymgynnull wrth Eglwys San Pedr am 11.00 yb. a gorymdeithio i’r Clos Mawr. Dewch a’ch baneri gyda chi!

⁠Creu a Chadw – Masgiau Draig a Chennin Pedr

12:30–15:30 (Am ddim)
Dewch draw i greu masg draig neu genhinen Pedr i ddathlu Cymru!

Perfformiad gan “The Phoenix Choir of Wales”

13:15 (Am ddim)
Ymunwch â ni i godi’r to mewn perfformiad i godi calon gan Gôr Phoenix i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi

Te Cymreig

14:00
Dewch i ymuno gyda ni yn ein Te Cymreig blynyddol. Amser i gael paned a sgwrs gyda ffrindiau a hefyd dathlu Dydd Gwyl Dewi.

Sesiwn Blas: Clocsio

14:30–15:30 (Am Ddim)
Sesiwn Blas – Clocsio Gyda Alaw Griffiths – i oedolion & plant Trefnir gan Cyngor Tref Aberystwyth, a cynhelir yn Arad Goch. Fel rhan o ddigwyddiadau Dydd Gwyl Dewi Aberystwyth.

Sgwrs gyda Bardd y Dref

16:00–17:00 (Am Ddim)
Sgwrs gyda Bardd y Dref Cyfle i holi ein bardd, Eurig Salisbury Trefnir gan Cyngor Tref Aberystwyth, a cynhelir yn Arad Goch. Mae pob digwyddiad am ddim.

Chwedleua gyda Jez

17:30–18:30 (Am ddim)
Chwedleua gyda Jez Sesiwn chwedleua gyda Jez Danks Trefnir gan Cyngor Tref Aberystwyth, a cynhelir yn Arad Goch. Mae pob digwyddiad am ddim.

HWYL DDEWI

18:30 (£8 oedolion £2 plant)
Neuadd Goffa Tal-y-bont HWYL DDEWI 2024 Nos Sadwrn 2 Mawrth Cawl a Chân yng nghwmni MERCHED SOAR Gweinir Cawl am 6.30 Adloniant 7.30 Tocynnau: £8 i oedolion £2 i blant

Cawl a Chân Talgarreg

18:30 (Talu wrth y drws)
Noson cawl a chân yn pentref Talgarreg. Bydd yr Ysgol Feithrin, Ysgol Gynradd â’r Adran Bentre’ Talgarreg yn diddanu’r gynulleidfa. Noson hwylus i bawb. Dewch yn llu

Cawl a Chân

19:00 (10.09)
Noson o fwydydd Cymreig ac adloniant yng nghwmni Côr Pam Lai o Lambed. 

Dathliad o Gerddoriaeth Afghanistan – Rubab, Adleisiau Tragwyddoldeb

19:30–21:30 (£15, (£10, £5)
Noson gyfareddol yn llawn melodïau a rhythmau hudolus gwlad hynafol; yn llawn o faledi a chaneuon, na chlywir yn aml yn y Gorllewin.Mae Ustad Daud Khan, yn brif gerddor arobryn ac yn un o ychydig …

Dydd Sul 3 Mawrth 2024

Eisteddfod Llanfihangel ar arth

11:00
Cynhelir Eisteddfod Llanfihangel ar arth yn Neuadd yr Ysgol dydd Sadwrn, Mawrth 3ydd, 2024 am 11.00 y bore.  Dewch am ddiwrnod o adloniant.

Parti Dydd Gŵyl Dewi

12:00–16:00 (Am ddim)
Ymunwch â ni i ddathlu! Gyda chorau a chrefftau, dreigiau a chennin Pedr.

Dydd Llun 4 Mawrth 2024

Sesiwn Stori

10:30 (Am ddim)
Mae ein sesiynau stori yng Nghaerfyrddin ac yn ardal Dyffryn Taf yn parhau bob pythefnos. Ymunwch â ni yn y sesiynau stori yma. Cysylltwch ar betsan@mgsg.cymru i gofrestru neu am wybodaeth pellach.  

Dydd Mawrth 5 Mawrth 2024

Taith Iaith Gwynedd – Bethesda

18:00
Taith y Fenter Iaith – rydym yn cynnal gweithdy cymunedol, cofia gofrestru!